يکشنبه 27 اسفند 1396      

نوع خبر 
 
 
دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه حراحان عروق،کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
چهارشنبه 20 دى 1396  11:49

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 26 اسفند 1396  10:47:35
تعداد بازديد از اين خبر : 666