بازدید هیات وزارت بهداشت کشور قزاقستان از مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۹