بازدید نماینده وزارت بهداشت کشور عمان و هیئت همراه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی به روایط تصویر

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۵۸