پانزدهمین جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۳