هفدهمین جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۳