کارگاه سخنرانی آشنایی با هوش مصنوعی و کاربرد آن در پزشکی ویژه اساتید مرکز

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۵