دومین عمل پیوند قلب مصنوعی در ایران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی انجام شد

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۱