سومین همایش علمی کاردیوانکولوژی در مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی