مرکز قلب و عروق شهید رجایی در یک روز بارانی و مه آلود به روایت تصویر

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۸