واکسیناسیون خانواده محترم‌ کادر درمان مرکز قلب و عروق شهید رجایی-عکس از حامد لطفی