مراسم کلنگ زنی کلینیک قلب و عروق اندیشه زیر مجموعه مرکز قلب و عروق شهید رجایی به روایت تصویر