نشست کارشناس مسئول بهداشت محیط با مسئولین و سرپرستاران در راستای ارتقاء مدیریت پسماندهای پزشکی و ویژه در مرکز قلب و عروق شهید رجایی