جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سوم مرداد ماه ۱۴۰۱