بیست و نهمین وبینار کاردیوانکولوژی مرکز قلب و عروق شهید رجایی