سه شنبه 22 آبان 1397      

تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 9
1
567 * 378 (238 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 9
2 لوح یادبود
567 * 257 (175 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 9
3
567 * 378 (232 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 9
4
720 * 454 (58 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 9
5 دکتر سعید افتخاری مدیر مرکز
567 * 378 (199 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 9
6 سرهنگ سعید افشار
567 * 596 (293 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 9
7 سرهنگ چراغی
567 * 526 (253 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 9
8
567 * 598 (283 KB) 
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تودیع و معارفه سرپرست نیروی انتظامی مقیم مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 9
9
567 * 378 (282 KB) 
1