سه شنبه 22 آبان 1397      

صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 1 / 9
1
567 * 319 (244 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 2 / 9
2
567 * 319 (270 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 3 / 9
3
567 * 320 (290 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 4 / 9
4
567 * 319 (297 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 5 / 9
5
567 * 1008 (637 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 6 / 9
6
567 * 1008 (763 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 7 / 9
7
567 * 727 (558 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 8 / 9
8
567 * 319 (239 KB) 
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری
صعود تیم کوهنوردی مرکز قلب و عروق شهید رجایی به ارتفاعات زرد کوه بختیاری: عکس شماره 9 / 9
9
567 * 425 (317 KB) 
1