سه شنبه 22 آبان 1397      

جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
720 * 556 (36 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 378 (176 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (218 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (183 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (167 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 378 (145 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 465 (177 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 437 (212 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 378 (159 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (142 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (203 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 15 شهریورماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (158 KB) 
1 2