سه شنبه 22 آبان 1397      

کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 1 / 8
1
567 * 378 (200 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 2 / 8
2
567 * 378 (185 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 3 / 8
3
567 * 378 (187 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 4 / 8
4
567 * 378 (174 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 5 / 8
5
567 * 378 (209 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 6 / 8
6
567 * 378 (182 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 7 / 8
7
567 * 378 (200 KB) 
کارگاه یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی
کارگاه  یک روزه دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی: عکس شماره 8 / 8
8
567 * 378 (222 KB) 
1