سه شنبه 22 آبان 1397      

دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (217 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 378 (135 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (233 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (226 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (248 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 378 (263 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 378 (132 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 378 (181 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 378 (161 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (161 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (176 KB) 
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین جشنواره پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (160 KB) 
1 2 3 4