سه شنبه 22 آبان 1397      

جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 5
1
567 * 425 (226 KB) 
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 5
2
567 * 378 (227 KB) 
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 5
3
567 * 378 (223 KB) 
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 5
4
567 * 378 (228 KB) 
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه Heart Team مورخ 25 بهمن ماه 1395 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 5
5
567 * 378 (220 KB) 
1