سه شنبه 22 آبان 1397      

جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 1 / 12
۱
720 * 480 (48 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 2 / 12
۲
720 * 480 (63 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 3 / 12
۳
720 * 480 (56 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 4 / 12
۰۳
720 * 480 (39 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 5 / 12
۴
720 * 480 (43 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 6 / 12
۵
720 * 480 (54 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 7 / 12
۶
720 * 480 (64 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 8 / 12
۷
720 * 480 (54 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 9 / 12
۸
720 * 480 (45 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 10 / 12
۹
720 * 480 (53 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 11 / 12
۱۰
720 * 480 (59 KB) 
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱
جشن بازنشستگی پرسنل مرکز قلب و عروق شهید رجایی در نیمه اول سال۱۳۹۱: عکس شماره 12 / 12
۱۱
720 * 480 (54 KB) 
1 2