سه شنبه 22 آبان 1397      

سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (46 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 378 (48 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (75 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (64 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (48 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 378 (54 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 378 (69 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 378 (66 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 378 (68 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (59 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (44 KB) 
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سمپوزیوم نارسایی قلب هماتولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (54 KB) 
1 2 3