جمعه 7 ارديبهشت 1397      

جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (99 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 378 (101 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (101 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (114 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (117 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 378 (116 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 378 (130 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 378 (162 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 378 (120 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (145 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (124 KB) 
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه کمیته مورتالییتی مورخ 20 مهر ماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (111 KB) 
1 2