سه شنبه 22 آبان 1397      

دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (164 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 851 (274 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (135 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (228 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (195 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 851 (267 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 378 (227 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 378 (201 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 378 (196 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (161 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (231 KB) 
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دومین سمینار Advanced Endovascular در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (175 KB) 
1 2 3 4