سه شنبه 22 آبان 1397      

کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 8
1
567 * 378 (171 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 8
2
567 * 378 (180 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 8
3
567 * 378 (184 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 8
4
567 * 378 (109 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 8
5
567 * 378 (164 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 8
6
567 * 378 (110 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 8
7
567 * 378 (131 KB) 
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
کارگاه یکروه زخم و پانسمان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 8
8
567 * 378 (143 KB) 
1