سه شنبه 22 آبان 1397      

بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (91 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 378 (89 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (90 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (88 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (93 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 378 (84 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 378 (90 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 378 (95 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
720 * 480 (70 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (82 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (77 KB) 
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی
بازدید رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (139 KB) 
1 2 3