سه شنبه 22 آبان 1397      

جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 10
1
567 * 378 (79 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 10
2
567 * 850 (123 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 10
3
567 * 378 (75 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 10
4
567 * 378 (66 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 10
5
567 * 378 (66 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 10
6
567 * 378 (69 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 10
7
567 * 378 (76 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 10
8
567 * 378 (76 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 10
9
567 * 378 (74 KB) 
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جشن روز فیزیوتراپی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 10
10
567 * 378 (71 KB) 
1