سه شنبه 22 آبان 1397      

جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (52 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 378 (62 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (66 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 378 (56 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 378 (101 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 377 (58 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 377 (60 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 377 (64 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 377 (63 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 378 (49 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (74 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 9-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 378 (58 KB) 
1 2