سه شنبه 22 آبان 1397      

رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
۱
567 * 378 (203 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
۲
567 * 378 (155 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
۳
567 * 378 (169 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
۴
378 * 567 (225 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
۵
567 * 378 (192 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
۶
378 * 567 (223 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
۷
567 * 378 (197 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
۸
567 * 378 (209 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
۹
567 * 378 (199 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
۱۰
567 * 378 (174 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
۱۱
567 * 378 (260 KB) 
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
رونمایی از چشم انداز و رسالت برنامه استراتژیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
۱۲
567 * 450 (224 KB) 
1 2 3