سه شنبه 22 آبان 1397      

برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
۱
567 * 378 (27 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
۲
567 * 378 (49 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
۳
567 * 378 (50 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
۴
567 * 378 (71 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
۵
567 * 378 (36 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
۶
567 * 378 (32 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
۷
567 * 378 (70 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
۸
567 * 850 (58 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
۹
567 * 378 (28 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
۱۰
567 * 378 (32 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
۱۱
567 * 378 (38 KB) 
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزار ی سمینار یک روزه تشخیص ودرمان فشار خون وتازه های آن در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
۱۲
567 * 378 (60 KB) 
1