جلسه توجیهی اعتبار بخشی در مرکز قلب وعروق شهید رجایی

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۱ کد : ۳۶۲۹ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۷۸
جلسه توجیهی اعتبار بخشی در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
جلسه توجیهی اعتبار بخشی در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
 

با توجه به انجام ارزیابی فصلی بخشهای بالینی بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی ، دفتر حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی اقدام به برگزاری جلسات توجیهی در این خصوص نمود. نظر به اینکه جلسات تخصصی مربوط به کنترل عفونت و ایمنی بیمار با همکاری خانم رستمی( سوپروایزر کنترل عفونت) و آقای مومنی(مسئول ایمنی بیمار)در روزهای 93/3/21 و 93/3/25 برگزار شد، جلسه پایانی توجیه مسئولین بخشها نیز با محوریت استانداردهای اعتبار بخشی روز سه شنبه مورخ 93/3/27 با حضور مترون، سوپروایزرها و سرپرستاران بخشهای بالینی و پاراکلینیکی در سالن D مرکز برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر گل پیرا مسئول اعتبار بخشی ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر از حضور فعال ایشان در دو جلسه گذشته فرمودند: امروز بر آنیم تا آمادگی لازم جهت انجام ارزیابی درونی فصل تابستان را کسب نماییم.

پس از توزیع چک لیست های ارزیابی در میان حاضرین جلسه، دکتر گل پیرابه توضیح حیطه ها ی مختلف مورد بررسی پرداختند تا سرپرستاران آشنایی و آگاه  لازم را در خصوص حوزه های مورد ارزیابی و نحوه ممیزی و امتیاز دهی را داشته باشند. در حین توضیحات ایشان، بحث،پرسش و پاسخ در خصوص هر یک از حیطه های ارزیابی مطرح شد. 

مطابق  با ارائه مسئول اعتبار بخشی حیطه های ارزیابی بخش ها شامل موارد زیر می باشد: 

1-     مدیریت و رهبری

2-     مستندات  و گزارش نویسی 

3-     کنترل عفونت و بهداشت 

4-     ترالی اورژانس و داروها

5-     ایمنی 

6-     تجهیزات بخش

7-     مراقبت های پرستاری و بالینی

8-     حقوق گیرنده خدمت 

نظر شما :