کارگاه چالش های اخلاقی در پزشکی آینده و فلسفه پزشکی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار می گردد

تعداد بازدید:۵۴۴
کارگاه چالش های اخلاقی در پزشکی آینده و فلسفه پزشکی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار می گردد


نظر شما :