آرشیو اخبار

بازدید معاون پژوهشی و مدیر از غرفه مرکز قلب و عروق شهید رجائی در سومین نمایشگاه دوسالانه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید معاون پژوهشی و مدیر از غرفه مرکز قلب و عروق شهید رجائی در سومین نمایشگاه دوسالانه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت پژوهشی و مدیر از غرفه مرکز قلب و عروق شهید رجائی در سومین نمایشگاه دوسالانه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردند.

ادامه مطلب