آرشیو اخبار

برگزاری اولین سمپوزیوم اصول توجیه پذیری روشهای تشخیصی با پرتوهای یونیزان برای پزشکان درخواست کننده در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

برگزاری اولین سمپوزیوم اصول توجیه پذیری روشهای تشخیصی با پرتوهای یونیزان برای پزشکان درخواست کننده در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

اولین سمپوزیوم اصول توجیه پذیری روشهای تشخیصی با پرتوهای یونیزان برای پزشکان درخواست کننده در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.

ادامه مطلب