خبر صفحه اول روابط عمومی - آرشیو

برای اولین بار در دنیااستفاده از انرژی رادیو فرکونسی برای محدود کردن خون رسانی قسمتی از بدن در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

برای اولین بار در دنیااستفاده از انرژی رادیو فرکونسی برای محدود کردن خون رسانی قسمتی از بدن در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

اولین بار در دنیا استفاده از انرژی رادیو فرکونسی برای محدود کردن خون رسانی قسمتی از بدن در مرکز قلب و عروق شهید رجایی صورت پذیرفت.

ادامه مطلب
اولین جلسه صمیمانه پرسش و پاسخ ریاست و مسئولین مرکز قلب و عروق شهید رجایی با عنوان " مدیریت پاسخگو" با پرسنل در سال 1391

اولین جلسه صمیمانه پرسش و پاسخ ریاست و مسئولین مرکز قلب و عروق شهید رجایی با عنوان " مدیریت پاسخگو" با پرسنل در سال 1391

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: اولین جلسه صمیمانه پرسش و پاسخ ریاست و مسئولین مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور پرسنل در سال 1391 برگزار شد.

ادامه مطلب