خبر صفحه اول روابط عمومی - آرشیو

دکتر نیری عضو هیات بورد کودکان  و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه برگزاری آزمون بورد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر نیری عضو هیات بورد کودکان و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه برگزاری آزمون بورد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر نیری عضو هیات بورد کودکان و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،این آزمون را در سطح بسیار عالی ارزیابی کرد.

ادامه مطلب
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد استاد قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو هیات بورد قلب و عروق در حاشیه برگزاری آزمون بورد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد استاد قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو هیات بورد قلب و عروق در حاشیه برگزاری آزمون بورد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد استاد قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو هیات بورد قلب و عروق این آزمون را در سطح بسیار خوب ارزیابی کرد.

ادامه مطلب
تقدیر دکتر بدیع الزمان رادپی متخصص بیهوشی و رئیس بورد تخصصی بیهوشی از رئیس مرکز بابت برگزاری بی نظیر آزمون آسکی برد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

تقدیر دکتر بدیع الزمان رادپی متخصص بیهوشی و رئیس بورد تخصصی بیهوشی از رئیس مرکز بابت برگزاری بی نظیر آزمون آسکی برد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر بدیع الزمان رادپی متخصص بیهوشی و رئیس بورد تخصصی بیهوشی از رئیس مرکز بابت برگزاری بی نظیر آزمون آسکی برد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی تقدیر کرد.

ادامه مطلب
دکتر داود کاظمی صالح ،عضو هیات بورد تخصصی و فوق تخصصی رشته قلب و عروق در حاشیه برگزاری آزمون بورد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر داود کاظمی صالح ،عضو هیات بورد تخصصی و فوق تخصصی رشته قلب و عروق در حاشیه برگزاری آزمون بورد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر داود کاظمی صالح ،عضو هیات بورد تخصصی و فوق تخصصی رشته قلب و عروق این آزمون را در سطح بسیار متفاوت ارزیابی کرد.

ادامه مطلب