خبر صفحه اول روابط عمومی - آرشیو

دیدار وزیر محترم بهداشت ودرمان کشور عمان از مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

دیدار وزیر محترم بهداشت ودرمان کشور عمان از مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

وزیر محترم بهداشت ودرمان کشور عمان با معاونین وهیئت همراه درمورخ چهارم اردیبهشت ماه 93 از مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی دیدن بازدید نمود.

ادامه مطلب