همایشها و سمینارها - آرشیو

دوازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دوازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

مرکز قلب و عروق شهید رجایی در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی خود در نظر دارد : دوازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی (با تکیه بر عوارض مداخلات قلبی و عروقی) را در تاریخ ۱۳و۱۴ دی ماه سالجاری همراه با حداکثر امتیاز بازآموزی برگزار نماید.

ادامه مطلب