برگزاری کارگاه آشنایی با نقشه علم و ترسیم نقشه های علم حوزه قلب و عروق

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶