بازدید مدیر کل کمیسیون وزارت بهداشت استان هونان چین از مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲