دوازدهمین جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵