بازدید وزیر بهداشت کشور لبنان و هیئت همراه از مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۳۵