شانزدهمین جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۷