برگزاری دوره اطفاء حریق برای گروه شغلی خدمات توسط واحد بهداشت حرفه ای در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳