بیست و ششمین وبینار کاردیوانکولوژی مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی