گزارش تصویری Symposium on the treatment of obesity in cardiovascular diseases در مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی