جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱