آرشیو اخبار

ردیابی سلول درمانی به کمک سلول های بنیادی بالغ از طریق نانو ذرات گادولینیوم در مدل گوسفندی انفارکتوس قلبی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

ردیابی سلول درمانی به کمک سلول های بنیادی بالغ از طریق نانو ذرات گادولینیوم در مدل گوسفندی انفارکتوس قلبی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

باز هم برای اولین بار در دنیا توسط تیم پژوهشی قطب علمی قلب و عروق کشور محقق گردید: ردیابی نوآورانه سلول های بنیادی به دنبال سلول درمانی به کمک سلول های بنیادی بالغ از طریق نانو ذرات گادولینیوم در مدل گوسفندی انفارکتوس قلبی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

ادامه مطلب