سیزدهمین جلسه کمیته مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵