معرفی وظایف روابط عمومی

اقدامات روابط عمومی سازمان ها  در قالب مجموع های از فعالیتهای ارتباطی صورت میگیرد که می توان آ نها را تحت عنوان شاخصهای گوناگون مانند: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها ،‌ارتباطات برون سازمانی و  درون سازمانی،مراسم و مناستها، تبلیغات و انتشارات، پژوهش و افکار سنجی ، روابط عمومی الکترونیک دسته بندی نمود.

 

الف: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها  :

-جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمان به‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق :شرکت در جلسات  مدیران و سیاستگذاری سازمان ،شرکت در گردهمائی هائی که از سوی سازمان برگزار می شود و دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش  اطلاع‌رسانی دارند.

- انعکاس فعالیتهاو برنامه‌های سازمان به مردم ،دولت ، رسانه و سازمانهای داخل وخارج کشور از طریق تهیه مطالب خبری (تهیه و تنظیم  اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و قرار دادن در سایت سازمان انعکاس آن در رسانه‌ها )

-برگزاری نشست های خبری مسئولان سازمان با رسانه ها و انجلم مصاحبه های اختصای رسانه ها با مسئولان و تنظیم مصاحبه ها با هدف ارتباط مطلوب سازمان ها با رسانه ها و معرفی اقدامات سازمان و پاسخگوئی به پرسشها و ابهامات

-بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق گردآوری و ارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب  ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی

-تهیه جوابیه و تکذیبیه و توضیحات تکمیلی در خصوص مطالب خبری رسانه ها در صورت لزوم 

-تهیه بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه در مناسبتهای مختلف و ارسال به رسانه ها

 -تهیه مستمر گزارش عملکرد سازمان

 

ب:ارتباطات :

-ارتباطات درون سازمانی  و ارتباط با کارکنان

-ارتباط با خانواده کارکنان و بازنشستگان

-ارتباط با سازمان های همکار

-ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

-ارتباط با نخبگان نظیر نمایندگان مجلس و نویسندگان،پژوهشگران و خبرنگاران فعال در حوزه کاری سازمان

-ارتباط با سایر سازمان ها

 

پ: مراسم و مناسبت ها

-مناستهای مذهبی - ملی

-مناسبتهای صنفی و سازمانی

-برپائی و حضور در نمایشگاه ها

-برگزاری همایش ها

- افتتاحیه پروژ ه های علمی و پژوهشی و عمرانی

-بازدید مقامات و شخصیتها

 

ت: افکارسنجی شامل  ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی  مخاطبان سازمان ، رسانه ها و نخبگان از طریق:

- برنامه ریزی ارتباطات مردمی.

- انجام گرفتن طرحهای نظرسنجی.

 - انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .

-تهیه گزار شهای تحلیلی ادواری )ماهانه/ فصلی/ سالانه( از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت سازمان ها .

-نقد و بررسی بازتاب فعالیتهای سازمان در نظر مخاطبان به ویژه نخبگان و رهبران فکری، رسانه ها و سایر دستگا هها از یک سو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارائه گزارش آن به مدیریت )تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان(.

-طراحی نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور سازمان.

-اجرای طرح های  افکارسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه های سازمان  ( تنظیم و توزیع فر مهای افکارسنجی در مناسبتها و همایش ها و نمایشگاه هاو استخراج نتایج و گزارش به مدیران سازمان )

 

ث : تبلیغات و انتشارات

- تهیه عکس ، فیلم ،تیزر و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای سازمان وانعکاس آنها .

تهیه پوستر، بنر، استند بنر، کلیپ، انجام تبلیغات در نمایشگر L.E.D سازمان

انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ، کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی  برای استفاده  عموم مخاطبان سازمان در جامعه

 

 ج:روابط عمومی الکترونیک

-بروز رسانی وب سایت سازمان ها با همکاری واحدهای دیگر

- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار سازمان از طریق وب سایت سازمان

-ارسال پیامک

-حضور در فضای مجازی به منظور معرفی ابعاد مختلف کاری سازمان ها و ارائه گزارش عملکرد

اخبار داخلی